Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Supporting vulnerable girls in shaping their lives

towards a substantiated method for girls work

Other

Girls between 10 and 23 years old are in a phase in life in which they are occupied with the process of becoming adults. The process of becoming an adult is associated with shaping, or learning to shape, one’s life.

Het meidenwerk ondersteunt kwetsbare meiden bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij als volwassenen zelf vorm kunnen geven aan hun leven als deel van de samenleving (theoretisch te begrijpen als agency). Een wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek ontbrak tot op heden.

Draagt het meidenwerk daadwerkelijk bij aan het versterken van agency van meiden? En hoe draagt de methodiek van het meidenwerk bij aan het versterken van agency? Over die vragen boog Cynthia Boomkens, onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk, zich tijdens haar promotieonderzoek bij Tranzo, Tilburg University.

Op naar een onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

Meiden in de leeftijd van 10 tot 23 jaar ontwikkelen een (volwassen) identiteit. Hoewel de meeste meiden hierbij geen ondersteuning nodig hebben van beroepskrachten, heeft een aanzienlijke en bovendien groeiende groep meiden hier wel hulp bij nodig. Deze meiden zijn kwetsbaarder dan anderen doordat zij er alleen voor staan, de achterstand of problemen te groot zijn, hun netwerk niet in staat is om de benodigde ondersteuning te bieden of omdat zij zich niet bewust zijn van hun potentiële kwetsbaarheid. Om deze meiden (extra) te ondersteunen, bieden veel jongerenwerkorganisaties in Nederland meidenwerk aan. Meidenwerk is een specifieke methodiek van het jongerenwerk en ondersteunt meiden in kwetsbare situaties bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij zelf hun leven kunnen vormgeven. Hoewel het meidenwerk een lange traditie kent en veel jongerenwerkorganisaties het aanbieden, ontbreekt een met onderzoek onderbouwde methodiek. Jongerenwerkorganisaties hebben behoefte aan een onderbouwde methodiek, die toepasbaar is voor de diversiteit aan meiden, ontwikkelingsvragen en contexten waarmee en waarbinnen zij werken.

De bevindingen 1) bevestigen dat het meidenwerk bijdraagt aan de manier waarop meisjes hun eigen leven vormgeven (hoewel vooral op het stellen van intenties) en 2) zijn gebruikt om het onderliggende mechanisme van het meidenwerk te demonstreren. De nieuwe kennis is vertaald naar een model, waarin de methodiek van het meidenwerk zowel theoretisch als empirisch onderbouwd wordt. Het model onderbouwt wat jongerenwerkers in contact met meiden doen (methodische principes), waar ze aan werken (agency) en hoe ze dat bereiken (via empowerment). De onderbouwing van de methodiek helpt zowel praktijk en de sociaal werk opleiding te begrijpen hoe het meidenwerk bijdraagt aan het versterken van agency. Reflectie op en toepassing van de kennis draagt bij om de kwaliteit van de ondersteuning aan deze groep kwetsbare meiden te verbeteren, wat uiteindelijk kan leiden tot meer waardering voor de inzet van meidenwerk.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 8 welzijnsorganisaties: Combiwel, ContourdeTwern (R-NEWT), Dock, Dynamo, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Participe, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Streetcornerwork.

Reference Boomkens, C. (2020). Supporting vulnerable girls in shaping their lives: towards a substantiated method for girls work. [Research HvA, graduation external, Tilburg University, Tranzo].
1 January 2020

Publication date

Jan 2020

Author(s)

M.R.F. van Regenmortel
M.J.D. Schalk
J.W. Metz

Publications:

Research database