Werken in wijkteams jeugd

Book

Leonieke Boendermaker, lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam, schreef samen met onderzoekers van Hogeschool InHolland en het Verwey-Jonker Instituut het nieuwe lesboek Werken in wijkteams jeugd. De uitgave richt zich op de opleidingen Social Work en Pedagogiek en op andere opleidingen waar werken met ouders en jeugd in een wijkteam onderdeel van de opleiding is.

Wijkteams in jeugdzorg

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Door de diverse problematiek en de soms uiterst complexe casuïstiek is de taak van wijkteams zeer breed. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg.

Inkijk in de praktijk

Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden over werken in een wijkteam en geeft daarmee een op de praktijk gebaseerd inkijkje in het werkveld van (toekomstig) professionals die in of met wijkteams werken. Het gaat in op welke opdracht wijkteams hebben, hoe ze zijn ingericht en wat werken in een wijkteam voor professionals betekent. Ook komt een aantal kernthema’s aan bod waar alle professionals in een wijkteam mee te maken krijgen, zoals inclusief werken, aansluiten bij jongeren, werken aan eigen kracht en wijkgericht werken. en de positionering ten opzichte van gezinnen en partnerorganisaties.

Kennis uit onderzoek

De belangrijkste basis voor het boek vormen onderzoeken die tussen 2015 en 2020 zijn uitgevoerd bij Ouder- en Kindteams Amsterdam (de Amsterdamse wijkteams jeugd). De auteurs van de hoofdstukken werkten de afgelopen jaren samen met deze teams aan zowel het expliciteren en onderbouwen van hun aanpak als aan het vormgeven van het onderlinge leren. Dit gebeurde binnen de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). KeTJA kende ook een kennisportaal waarin diverse partijen in Amsterdam vragen konden stellen over het ondersteunen van gezinnen. Vragen die met bestaande kennis of kort onderzoek werden beantwoord. De resultaten van de onderzoeken zijn ook terug te vinden op www.ketja.nl .

Bestellen

Voor het bestellen van Werken in wijkteams jeugd of het aanvragen van een docentexemplaar kunt u terecht op de website van uitgever Coutinho .

Referentie Boendermaker, L., Distelbrink, M., van Goor, R., & Pels, T. (Eds.) (2021). Werken in wijkteams jeugd. Uitgeverij Coutinho.
5 november 2021

Publicatiedatum

nov 2021

Auteur(s)

Marjolijn Distelbrink
Roel van Goor
Trees Pels

Publicaties:

Research database