Online Open Science Community Coffee

Open Science in samenwerking met bedrijven

Event

Er is een uitdaging tussen gevoelige data van onderzoekspartners zoals bedrijven en overheidsorganisaties en het willen publiceren van deze data vanuit een Open Science perspectief. Datasteward Maurice Pelt van de faculteit techniek van de HvA, behandelt dit vraagstuk door middel van zijn praktijkervaring.

English follows Dutch

De HvA en de UvA doen vaak onderzoek samen met bedrijven en overheidsorganisaties. Deze onderzoekspartners leveren data aan die veelal met behulp van algoritmen verwerkt worden tot inzichten en adviezen.

De data kent vele vormen, bronnen en eigenaars. Vaak zijn het grote hoeveelheden data uit sensoren van technische systemen en soms zijn het data uit de primaire bedrijfsprocessen zoals inkoop, productie en verkoop, of gaat het om video-opnamen en onderhoudsrapportages.

Veel onderzoekspartners beschermen hun data vanwege de economische waarde (concurrentie), impact op de veiligheid of privacy. Een complicerende factor is dat de maker, de gebruiker en de eigenaar van de data vaak uit verschillende organisaties komen of dat er binnen een organisatie verschillende belangen zijn.

De onderzoekers krijgen alleen beschikking over de data als ze daar verantwoord mee omgaan. Het moet duidelijk zijn wie en onder welke voorwaarden toegang krijgt. De activiteiten moeten plaatsvinden op goed beveiligde systemen. Vaak zijn er afspraken of er over specifieke informatie wel of niet gepubliceerd mag worden. Het is niet altijd ‘Open Science’.

Maurice gaat in op de rol van Non Disclosure Agreements, Data Management Plannen, algoritmen om bijvoorbeeld gezichten te blurren, data-aggregatie en Virtual Research Environments.

Hoe je deel neemt aan de open science coffee

Klik hier om de meeting te volgen (via Teams)

English

The HvA and UvA often conduct research together with companies and government organizations. These research partners provide data that is often processed using algorithms to create insights and advice.
The data comes in many forms, sources and owners. Often it is large amounts of data from sensors of technical systems and sometimes it is data from primary business processes such as purchasing, production and sales, or it involves video recordings and maintenance reports.
Many research partners protect their data because of its economic value (competition), impact on security or privacy. A complicating factor is that the creator, the user and the owner of the data often come from different organizations or there are different interests within an organization.

The researchers will only have access to the data if they handle it responsibly. It must be clear who has access and under what conditions. The activities must take place on properly secured systems. There are often agreements as to whether or not specific information may be published. It is not always "Open Science.

Maurice discusses the role of Non Disclosure Agreements, Data Management Plans, algorithms to blur faces for example, data aggregation and Virtual Research Environments.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Published by  Urban Vitality 21 April 2022

Date

Start date 12 May

Time

16:00 - 16:45