Centre of Applied Research Technology

Gezamenlijk slim inzamelen van bedrijfsafval voor een leefbare buurt

plan van aanpak voor gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval

Report

Het is interessant en opmerkelijk dat het thema schoon de laatste tijd zo in de belangstelling staat. Bij de Gemeente Amsterdam, maar misschien zelfs nog meer bij bewoners en ondernemers. Het schoonmaken en houden van de eigen leef- en werkomgeving gooit hoge ogen als belangrijkste topic van het ogenblik. Een enquête onder ondernemers liet dat recentelijk zien. De belangstelling om zich bezig te houden met het opnieuw organiseren van die schone omgeving is navenant groot.

Het gaat hierbij natuurlijk over veel meer facetten van schoon, dan het ophalen van bedrijfsafval alleen. De behoefte om de organisatie van het ophalen van het bedrijfsafval op een andere manier te organiseren past echter geheel in deze trend. Dat is niet vreemd, gezien de vele aspecten die
samenhangen met deze problematiek. Een steeds drukkere openbare ruimte, de toenemende behoefte aan duurzame oplossingen voor afval en transport, efficiëntere en goedkopere logistiek, om maar een aantal te noemen. Op meerdere plekken in de stad,bij de gemeente en in de organisatie
van binnenstadsmanagement wordt gewerkt aan het zoeken naar vernieuwing en verbetering.

Daarbij blijkt dat het vinden van een eenduidige beste oplossing niet zo gemakkelijk is. Deze studie laat zien dat we er met elkaar nog niet uit zijn: in alle fasen van het proces van ophalen, verwerken en verrekenen zijn er vele mogelijkheden en vele spelers met uiteenlopende belangen, waarbij de doelstellingen op elkaar afgestemd moeten worden. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is de positie van de gemeente, die meerdere rollen speelt. Dit stappenplan biedt alle betrokken partijen houvast in dit proces.

Ten slotte een waarschuwing aan onszelf. Gezien de complexiteit van het onderwerp verdient het aanbeveling om niet die ene steen der wijzen te zoeken, maar veeleer te experimenteren met deeloplossingen die eerst in een beperkte omgeving uitgetest kunnen worden. Het is verstandig om hierbij naar meer coördinatie te streven en al die deelaanpakken op elkaar af te stemmen. Wie hierbij ondersteuning zoekt, kan daarvoor
terecht bij het lectoraat Citylogistiek van de Hogeschool van Amsterdam.

Referentie de Rijke, S., & Ploos van Amstel, W. (2018). Gezamenlijk slim inzamelen van bedrijfsafval voor een leefbare buurt: plan van aanpak voor gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval. Hogeschool van Amsterdam. http://www.kennisdclogistiek.nl/system/downloads/attachments/000/000/330/original/Stappenplan_gebiedsgerichte_inzameling_bedrijfsafval.pdf?1523367901
1 maart 2018