Centre of Applied Research Technology

Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

Report

Op 1 januari 2019 is de wet “Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie” in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden opgevraagd ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. De bevoegdheid is in beginsel voor drie jaar van kracht, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt besloten. Op basis van de evaluatie zal worden bepaald of de bevoegdheid wordt gehandhaafd. In dit monitorrapport wordt een beschrijving gegeven van de ervaringen met en toepassing van de nieuwe wettelijke mogelijkheden gedurende het eerste jaar dat de wet van kracht is. Een nadere beschouwing van de bevindingen volgt nadat de wet twee jaar in werking is, in een wetsevaluatie die in 2021 zal verschijnen.

Referentie van Berkel, J. J., van den Eeden, C. A. J., & de Poot, C. J. (2020). Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing. (Cahier; Vol. 2020, No. 13). Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC. http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/03/tk-bijlage-het-gebruik-van-bewaarde-kentekengegevens-in-de-opsporing
3 september 2020

Publicatiedatum

sep 2020

Auteur(s)

J.J. van Berkel
C.A.J. van den Eeden

Publicaties:

Research database